Kwalificatie van werkzaamheden

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Socialezekerheidsverordeningen

Voor de toepassing van socialezekerheidsverordeningen is het nodig werkzaamheden te kwalificeren. Beroepswerkzaamheden moeten worden gekwalificeerd als:

  • werkzaamheden in loondienst
  • werkzaamheden anders dan in loondienst


Elke lidstaat kwalificeert naar intern recht

Arrest De Jaeck:

"1. Voor de toepassing van de artikelen 14bis en 14quater van verordening (EEG) nr. 1408/71 (...), dienen onder "werkzaamheden in loondienst" en "werkzaamheden anders dan in loondienst" de werkzaamheden te worden verstaan die als zodanig worden beschouwd voor de toepassing van de sociale-zekerheidswetgeving van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan deze werkzaamheden worden uitgeoefend.
2. (...)".

Voor toepassing van Titel II van is het bestaan van een verklaring (door enig orgaan afgegeven) niet als een constitutief vereiste opgenomen. Uit het arrest De Jaeck volgt niet dat, indien een kwalificatie door de Lid-Staat ontbreekt, de nationale rechter niet vrij is zelfstandig die werkzaamheden te kwalificeren.


Welke wetgeving is van toepassing?

Na kwalificatie van de werkzaamheden kan worden vastgesteld welke wetgeving van toepassing is. Waar onder Verordening (EEG) nr. 1408/71 gelijktijdig nog twee wetgevingen van toepassing konden zijn (zie artikel 13 V1408/71), is sinds 1 mei 2010, behoudens overgangsrecht (artikel 87 lid 8 V883/2004), steeds nog maar één wetgeving van toepassing (zie artikel 11 V883/2004).


Socialezekerheidsbijdragen

Lidstaten mogen geen socialezekerheidsbijdrage vorderen wanneer er geen prestatie tegenover staat. HvJ EU oordeelde in arrest Hervein II dat de bijdrage(n) moeten resulteren in een extra sociale bescherming. De nationale rechter dient zo nodig na te gaan of de nationale wetgeving in een sociale bescherming resulteert.


Jurisprudentie