Artikel 57 V574/72

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Afsluiting van de rekeningen der betalingen bedoeld in artikel 56 van de toepassingsverordening

1. Aan het einde van elk betalingstijdvak worden de rekeningen van de in artikel 56 van de toepassingsverordening bedoelde betalingen afgesloten, ten einde vast te stellen welke bedragen in feite aan de rechthebbenden of aan hun wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden zijn uitbetaald, alsmede welke bedragen niet zijn uitbetaald.

2. Het totale bedrag in cijfers en letters geschreven, uitgedrukt in de valuta van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan het orgaan dat de uitkeringen verschuldigd is, is gevestigd, wordt gewaarmerkt als zijnde in overeenstemming met de betalingen verricht door het uitbetalend orgaan en wordt voorzien van de handtekening van de vertegenwoordiger van dit orgaan.

3. Het uitbetalende orgaan staat borg voor de regelmatigheid der vastgestelde betalingen.

4. Het verschil tussen de door het orgaan dat de uitkeringen verschuldigd is gestorte bedragen, uitgedrukt in de valuta van de Lid-Staat op het grondgebied waarvan dit orgaan gevestigd is, en de in dezelfde valuta uitgedrukte waarde van de betalingen waarover door het uitbetalend orgaan verantwoording is afgelegd, wordt verrekend met de op dezelfde grond later door het orgaan dat de uitkeringen verschuldigd is, te storten bedragen.


Aantekeningen

Voetnoten