Artikel 32 V574/72

Uit NeBelEx Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Organen tot welke werknemers in de mijnen en daarmede gelijkgestelde bedrijven, alsmede hun gezinsleden zich kunnen wenden wanneer de woon- of verblijfplaats in een andere Lid-Staat ligt dan de bevoegde Staat

1. In de gevallen, bedoeld in artikel 35, lid 1, van de verordening en wanneer in het land van woon- of verblijfplaats de prestaties van het verzekeringsstelsel voor ziekte en moederschap waaronder de handarbeiders in de staalindustrie vallen, gelijkwaardig zijn aan die van het bijzondere stelsel voor werknemers in de mijnen en daarmede gelijkgestelde bedrijven, kunnen de werknemers van deze categorie alsmede hun gezinsleden zich wenden tot het dichtst bij gelegen orgaan op het grondgebied van de Lid-Staat waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben, welk orgaan is vermeld in bijlage 3 van de toepassingsverordening, zelfs indien dit orgaan een orgaan is van het stelsel dat van toepassing is op handarbeiders in de staalindustrie, dat alsdan verplicht is de prestaties te verlenen.

2. Wanneer de prestaties van het bijzondere stelsel voor werknemers in de mijnen en daarmede gelijkgestelde bedrijven gunstiger zijn, hebben deze werknemers of hun gezinsleden de mogelijkheid zich te wenden hetzij tot het orgaan dat belast is met de toepassing van dit stelsel, hetzij tot het dichtst bij gelegen orgaan op het grondgebied van de Lid-Staat waar zij hun woon- of verblijfplaats hebben, welk orgaan het stelsel voor de handarbeiders in de staalindustrie toepast. In het laatste geval is het betrokken orgaan verplicht de aandacht van de belanghebbende te vestigen op de omstandigheid dat hij door zich te wenden tot het orgaan dat is belast met de toepassing van het bovenvermelde bijzondere stelsel gunstiger prestaties kan verkrijgen; bovendien dient het hem naam en adres van dit orgaan mede te melden.Aantekeningen

Voetnoten