KOB

Uit NeBelEx Wiki
Versie door Eric Hoepelman (Overleg | bijdragen) op 30 mei 2013 om 10:11

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

Introductie van een regeling die het mogelijk maakt oudere belastingplichtigen een tegemoetkoming te verstrekken met het oog op compensatie van koopkrachtverlies als gevolg van beleidsmaatregelen.

Vindplaatsen


Stand van zaken

Tegemoetkoming wordt (alsnog) nabetaald

"ziet het kabinet zich genoodzaakt een bedrag ter hoogte van de koopkrachttegemoetkoming met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2011 - de datum van inwerkingtreding van de MKOB – alsnog te doen toekomen aan alle AOW - gerechtigden woonachtig in de EU/EER/Zwitserland en verdragslanden die niet MKOB - gerechtigd zijn. Het bedrag dat zij ontvangen wordt verhoogd met de wettelijke rente. (...) Om dit mogelijk te maken zal een ministeriële regeling worden opgesteld. De SVB zal worden gevraagd om nog in 2013 de tegemoetkoming toe te kennen."[1]


Achtergrond

Sociale zekerheid of belastingmaatregel?

Standpunt Nederlandse regering

Volgens 'Nederland' is de tegemoetkoming een fiscale maatregelen en valt deze niet onder de sociale zekerheid. Zo deelde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee in de Memorie van Antwoord in de Eerste Kamer:

"In de voorliggende regeling is het recht op de koopkrachttegemoetkoming niet gekoppeld aan het recht op ouderdomspensioen op grond van de AOW maar aan het begrip belastingplichtige en – voor zover het om buitenlands belastingplichtigen gaat – voor welk percentage van het wereldinkomen men aan de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting is onderworpen. Dit maakt dat de koopkrachttegemoetkoming op grond van dit wetsvoorstel geen relatie heeft met een of meer klassieke takken van sociale zekerheid als bedoeld in Vo 883/220 dan wel in de bilaterale socialezekerheidsverdragen. Het karakter van de koopkrachttegemoetkoming in Europeesrechtelijk verband wordt bepaald door zijn wezenskenmerken, niet van belang is welk uitvoeringsorgaan de uitkering verzorgt. In dit verband memoreert de regering dat er wel meer uitkeringsregelingen die – bij wet- en regelgeving voor wat betreft de uitvoering daarvan – bij de SVB zijn neergelegd en die desondanks geen sociale zekerheid zijn in de zin van de Verordening (bijvoorbeeld de remigratieuitkering of de tegemoetkoming op grond van de asbestregeling)."

Kwestie is voorgelegd aan Europese Commissie

  • Parlementaire vragen, 13 januari 2011, P-011086/2010[2]
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Kathleen Van Brempt (S&D)
Betreft: Nederlandse regeling koopkrachtcompensatie als mogelijke inbreuk op EU-regelgeving
Gepensioneerden met een wettelijk Nederlands ouderdomspensioen (AOW), ontvangen boven op dit pensioen sinds 2005 een maandelijkse tegemoetkoming (koopkrachtcompensatie). Deze bedraagt ca. EUR 34 per maand ongeacht de hoogte van het wettelijk ouderdomspensioen.
Nederland wil de export van deze tegemoetkoming beëindigen in het geval een gepensioneerde in een andere lidstaat woont. Men wil dit juridisch realiseren door deze sociale tegemoetkoming (onderdeel van ouderdomspensioen) om te zetten in een fiscale tegemoetkoming die men slechts wil exporteren, wanneer het pensioeninkomen van de inwoner van een andere lidstaat voor meer dan 90 % in Nederland belast wordt. De doelstelling van deze formele wetswijziging is enkel en alleen het voorkomen van export.
Is de huidige tegemoetkoming AOW een pensioen in de zin van de coördinatieverordening Verordening (EG) nr. 883/2004? Is het zo dat de formele omzetting van de huidige sociale tegemoetkoming in een koopkrachttegemoetkoming voor oudere belastingplichtigen er toe leidt dat deze koopkrachttegemoetkoming niet meer geëxporteerd hoeft te worden?


Antwoord van de heer Andor namens de Commissie, 1 februari 2011[3]:

Volgens artikel 7 van Verordening (EG) nr. 883/2004 kunnen socialezekerheidsuitkeringen die binnen de materiële werkingssfeer van die verordening vallen „… niet worden verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende of de leden van zijn gezin in een andere lidstaat wonen dan die waar zich het orgaan bevindt dat deze uitkering verschuldigd is.” Deze bepaling impliceert dat noch een initieel recht noch een voortgezet recht op de in deze bepaling bedoelde uitkeringen, pensioenen of toelagen geweigerd mag worden alleen op grond van het feit dat de betrokkene niet woont in de lidstaat waar het voor de uitbetaling verantwoordelijke orgaan gevestigd is[4].
De Commissie bestudeert momenteel de geplande hervorming van de koopkrachtcompensatie voor ouderen in Nederland, en met name de vraag of deze tegemoetkoming in haar nieuwe vorm een „uitkering bij ouderdom” is in de zin van artikel 3, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 883/2004, en als zodanig geëxporteerd zou moeten worden overeenkomstig artikel 7 van Verordening (EG) nr. 883/2004.
De Commissie zal contact opnemen met de Nederlandse autoriteiten teneinde meer informatie te verkrijgen over de geplande hervorming. Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van inbreuk op EU-recht, zal de Commissie de noodzakelijke stappen nemen zoals bepaald in het Verdrag.


  • De Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland (SBNGB) heeft op 4 mei 2011 een 'klacht' ingediend bij de Europese Commissie.[5]


Jurisprudentie

  • Rechtbank Haarlem, 3 april 2012, nr. 11/5215 (Evenzo: Rechtbank Haarlem, 3 april 2012, nr. 11/5753, LJN: BW0677 en Rechtbank Haarlem, 3 april 2012, nr. 11/5230, LJN: BW0666.): De tegemoetkoming kob is een socialezekerheidsuitkering in de zin van artikel 3, eerste lid, Vo 883/2004 en niet een fiscale maatregel die volgens de wetgever buiten de werkingssfeer van die verordening valt.


Externe linksVoetnoten

  1. Kamerbrief d.d. 24 mei 2013 over toekomst MKOB en AO-tegemoetkoming
  2. Parlementaire vragen, P-011086/2010 op site Europees Parlement.
  3. Antwoorden P-011086/2010 op site Europees Parlement.
  4. Gevoegde zaken 379/85 tot en met 381/85 en 93/86, Caisse Régionale d'Assurance Maladie Rhône-Alpes en anderen vs Giletti en anderen, Jurispr. EHvJ [1987] 955, punt 17; zaak C-73/99 Movrin vs Landesversicherungsanstalt Westfalen, Jurispr. EHvJ [2000] I-5625, punt 33.
  5. Afschrift klachtbrief door SBNGB aan EC