You are here: Home nieuws

NeBelEx

.

Meest gelezen

Nieuws

krant-bril.jpgTwaalf jaar voor opleggen navorderingsaanslag voor buitenlandse tegoeden is akkoord

Deze belastingzaak is een vervolg op het tussenarrest van 21 maart 2008 (LJN  BA8179), waarbij de Hoge Raad prejudiciële vragen (vragen van uitleg) heeft gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.
Deze vragen hebben betrekking op de termijn voor navordering van belasting van twaalf jaar voor verzwegen (inkomsten uit) buitenlandse banktegoeden en de mogelijkheid om over die twaalf jaar een boete op te leggen.
Navordering houdt kort gezegd in dat de belastingdienst, nadat al een definitieve aanslag is opgelegd, nieuwe informatie krijgt (in dit geval over verzwegen buitenlandse bankrekeningen) op grond waarvan eerder te weinig geheven belasting alsnog bij navorderingsaanslag wordt geheven. De termijn voor navordering van twaalf jaar is langer dan de vergelijkbare termijn die geldt voor binnenlandse tegoeden, die vijf jaar bedraagt.

Lees meer...
 

Nederlandse ‘fiscale eenheid’ is discriminerend, maar toegestaan

Het HvJ EU is van mening dat de beperking tot vennootschappen die voor de winstbelasting zijn onderworpen aan de Nederlandse fiscale regels is gerechtvaardigd gezien de noodzaak om de verdeling van heffingsbevoegdheid tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie te handhaven. Nederland mag een buitenlandse dochtervennootschap met een filiaal in Nederland, fiscaal anders behandelen dan een buitenlandse dochtervennootschap zonder Nederlands filiaal. Als een grensoverschrijdende fiscale eenheid tussen een Nederlandse moedervennootschap en een buitenlandse dochtervennootschap zonder Nederlands filiaal zou worden toegestaan, zouden moedervennootschappen volgens het HvJ EU vrijelijk kunnen kiezen in welke lidstaat zij de verliezen (van hun buitenlandse dochtervennootschap) aftrekken. Zie voor meer info: www.nebelex.com/wiki/X Holding).

 

Europese Commissie vraagt België een eind te maken aan de discriminerende belasting van rente uitgekeerd door buitenlandse banken aan particulieren

De Europese Commissie heeft België op 25 juni 2009 officieel verzocht om de wetgeving op grond waarvan rente verschillend wordt belast naar gelang van de plaats van vestiging van de bank die deze uitkeert, te wijzigen. De Belgische wetgeving voorziet in een belastingvrijstelling tot 1 660 euro voor rente uitgekeerd door Belgische banken aan particulieren, terwijl rente uitgekeerd door buitenlandse banken niet voor die vrijstelling in aanmerking komt. Het verzoek werd gedaan in de vorm van een "met redenen omkleed advies", de tweede stap in de inbreukprocedure van artikel 226 van het EG-Verdrag. Als België de Commissie binnen twee maanden geen bevredigend antwoord geeft, kan deze de zaak voor het Europese Hof van Justitie brengen.

Lees meer...
 

Europese Commissie verzoekt België formeel om dividend­belasting aan te passen

De Europese Commissie heeft België op 28 januari 2010 formeel verzocht om de bepalingen in de belastingwetgeving met betrekking tot dividenduitkeringen van Belgische beleggingsfondsen die al hun activa in vastgoed investeren ("vastgoed­bevaks"), te wijzigen. België verleent een vrijstelling van roerende voorheffing uitsluitend voor dividenden uitgekeerd door Belgische vastgoedbevaks die ten minste 60 % van hun activa investeren in woningvastgoed in België, hetgeen tot een discriminerende behandeling leidt. Het verzoek heeft de vorm van een met redenen omkleed advies, de tweede stap in de inbreukprocedure van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Als België binnen twee maanden geen gevolg geeft aan dit met redenen omklede advies, kan de Commissie de zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

Lees meer...
 

Europese Commissie verzoekt België formeel om hogere belasting op dividend- en rentebetalingen aan buitenlandse beleggingsfondsen ongedaan te maken

De Europese Commissie heeft België op 28 januari 2010 formeel verzocht om de bepalingen in de belastingwetgeving die ertoe leiden dat dividend- en rentebetalingen aan buitenlandse beleggingsfondsen zwaarder worden belast dan soortgelijke uitkeringen aan binnenlandse beleggings­fondsen, te wijzigen. Zij deed dit in de vorm van een met redenen omkleed advies, de tweede stap in de inbreukprocedure van artikel 258 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Als België binnen twee maanden geen gevolg geeft aan dit met redenen omklede advies, kan de Commissie de zaak voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

Lees meer...
 

Onbelast loon uit Nederland? (vervolg)

Even recapituleren (van ons artikel "Onbelast loon uit Nederland?" d.d. 1 september 2009). In de Nederlandse belastingwetten staat een bepaling dat een werknemer vanuit fiscaal perspectief géén werknemer is als zijn loon "feitelijk is onderworpen aan een belasting naar het inkomen die door of vanwege ... een andere mogendheid wordt geheven". Als aan deze voorwaarde is voldaan kan Nederland geen belasting heffen.

Op 27 januari jl. heeft Rechtbank Breda uitspraak gedaan in een zaak waar dit één van de geschilpunten was. "De rechtbank is met belanghebbende van oordeel dat de Belgische opcentiemen zijn aan te merken als een belasting naar het inkomen. ... Maar naar het oordeel van de rechtbank wordt deze belasting niet door of vanwege een andere mogendheid geheven". De rechtbank acht de werknemer dan ook vanuit fiscaal perspectief wel een werknemer. De belastingaanslagen blijven in stand.

De procedure zal (waarschijnlijk) worden voortgezet in hoger beroep. Op het oordeel van de rechtbank dat het loon niet feitelijk is onderworpen aan een 'landelijke' belasting valt wel het een en ander af te dingen. Wordt vervolgd ...

 

Overgangsregime Vo. 883/2004 niet van toepassing voor de Nederbelgische DGA!

Als u beroepmatig actief bent in meerdere (Europese) landen regelt de Europese socialezekerheidsverordening in welk land u sociaal verzekerd bent. In principe is dit één land: ofwel uw woonland, ofwel uw werkland.

Op 1 mei 2010 trad socialezekerheidsverordening (883/2004) in werking. Voor de meesten verandert er niets. Zij blijven sociaal verzekerd in het land waar zij al verzekerd waren.

Voor enkelen verandert er wel iets. Zij worden sociaal verzekerd in een ander land dan waar zij tot dan verzekerd waren. Voor deze groep, waarvan het land van verzekering verandert, is een ruime overgangsregeling getroffen. Zolang hun situatie niet verandert blijven zij tot 1 mei 2020 verzekerd in het ‘oude’ land. Als zij onverhoopt toch liever verzekerd zouden willen zijn in het ‘nieuwe’ land, kan dat op eigen verzoek.

Tot zover is alles duidelijk en loopt het goed. Maar, ….

Lees meer...
 

Is de Nederlandse AOW-uitkering in België belast?

Al jaren wordt in België geprocedeerd of de uitkering nu wel of niet is belast met Personenbelasting. Bovendien zal het waarschijnlijk tot 2011 duren voordat definitief duidelijkheid zal bestaan.

In essentie draait het geschil over het wel of niet van toepassing zijn van één zin in de Belgische Personenbelasting. Heeft de AOW-uitkering te gelden als:

"pensioenen en lijfrenten of tijdelijke renten, alsmede als zodanig geldende toelaten, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op een beroepswerkzaamheid"

 

Lees meer...
 

Nederlandse zwartspaarders die hun geld opnemen van Belgische banken

De staatssecretaris van Financiën beantwoordde vandaag de vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) (ingezonden 23 oktober 2009) over zwartspaarders die hun geld van Belgische banken opnemen. 

Lees meer...
 

Onbelast loon uit Nederland?

Momenteel bestaat discussie of de inwoner van België, die in loondienst is van een in Nederland gevestigde werkgever, belasting en socialezekerheidspremies moet betalen in Nederland. De discussie draait om de interpretatie van artikel 2 lid 5 van de Nederlandse Wet op de Loonbelasting 1964.

Lees meer...
 

Recht van overgang (NL) vervalt in 2010

Vanaf 2010 vervalt het Nederlandse 'Recht van overgang'. Momenteel wordt deze belasting nog geheven wanneer een niet‑inwoner (van Nederland) Nederlands vastgoed erft of geschonken krijgt. De woonplaats van de verkrijger is hierbij niet van belang. De heffing stond de laatste jaren al meerdere malen ter discussie in de (Europese) jurisprudentie. Gezien de relatief geringe belastingopbrengst heeft de Tweede Kamer vandaag besloten dat de heffing kan vervallen. Naar verwachting zal de Eerste Kamer dit volgen, zodat het Recht van overgang vanaf 2010 definitief verleden tijd is.

Lees meer...
 
Pagina 3 van 3

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 4 gasten online