You are here: Home nieuws

NeBelEx

.

Meest gelezen

Nieuws

krant-bril.jpgEuropese Commissie vraagt België om wijziging van twee discriminerende bepalingen in successie­wetgeving

De Europese Commissie heeft België formeel verzocht om de nationale successiewetgeving op twee punten te wijzigen wegens discriminatie van buitenlandse erfgenamen of begiftigden van schenkingen en van buitenlandse lichamen. De Commissie is van mening dat beide bepalingen in strijd zijn met de EU-regels betreffende het vrije verkeer van kapitaal. Zij deed haar verzoeken in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). Als zij binnen de twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan de Commissie België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

Lees meer...
 

Europese grondslag voor Vennootschapsbelasting

De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om te komen tot één winstberekening waarover vennootschapsbelasting wordt geheven. Binnen Europa hoeft een grensoverschrijdend actief bedrijf dan nog maar één keer de winst te berekenen, in plaats van nu maximaal 27 keer.

Door dit voorstel zullen enerzijds de administratieve lasten verminderen. Anderzijds geeft elk land een stukje van zijn belastingsoevereiniteit op. Nu maar afwachten hoe het voorstel gaat evolueren.

Meer informatie is te vinden op: CCCTB.

 

Bureau Belgische Zaken (SVB) sluit deuren

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft sluiting van het Bureau voor Belgische Zaken aankondigd. Deze bezuinigingsmaatregel is onderdeel van een grotere operatie welke in 2015 moet zijn gerealiseerd.

Lees meer...
 

'Oude' Nederlandse lijfrente onbelast. Zelfs de afkoop!

Inwoners van België betalen in Nederland (ook) geen belasting over hun Nederlandse ‘oude’ lijfrentecontracten. Van zo’n oud contract is sprake als het dateert van vóór 1992 (zogenaamde ‘pre-Brede herwaardering’).

Zowel periodieke uitkeringen zijn onbelast, als ook een afkoopsom. De Hoge Raad komt tot deze conclusie na analyse van de Nederlandse wetgeving (zie uitspraak Hoge Raad 21 januari 2011). Volgens de wet wordt inkomen uit (ongewijzigde) pré-Brede herwaarderingsverzekeringspolissen niet belast bij niet-(NL-)inwoners.

Afkopen van dergelijke lijfrenten lijkt dan ook een goed advies. België mag op grond van het belastingverdrag niet heffen en Nederland kan niet heffen. Hoe lang zal het duren voordat de wet wordt aangepast?

 

Geen 'aanvullende gemeentebelasting' over buitenlandse rente en dividenden

Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat België rente en dividenen (roerende inkomsten) afkomstig uit andere Europese landen ongeoorloofd discrimineert.Wanneer belastingplichtigen roerende inkomsten ontvangen uit Nederland, zijn ze verplicht die inkomsten aan te geven. Hierover wordt, naast de reguliere Personenbelasting, ook nog een aanvullende gemeentebelasting verschuldigd.Voor binnenlandse roerende inkomsten werkt dit anders. Daarop wordt al een bevrijdende roerende voorheffing ingehouden, en is geen aanvullende gemeentebelasting verschuldigd. Het hof acht deze handelswijze onnodig discriminerend. Het feit dat belastingplichtigen de aanvullende gemeentebelasting kunnen vermijden door de buitenlandse inkomsten te laten uitbetalen via een Belgische bank, die roerende voorheffing inhoudt, maakt niet dat dan alsnog sprake is van geoorloofde discriminatie.Zie arrest Dijkman, Zaak C-233/09

 

Europese Commissie vraagt België om wijziging van wetgeving die voorziet in verlaagd btw-tarief voor bepaalde onroerende handelingen

De Europese Commissie heeft België verzocht om binnen twee maanden zijn wetgeving in verband met de toepassing (onder voorwaarden) van het verlaagde tarief van 6 % op bepaalde leveringen van woningen of bepaalde werken in onroerende staat te wijzigen. Volgens de Belgische wetgeving is dit verlaagde tarief van toepassing op een eerste schijf van 50 000 euro en geldt voor de resterende maatstaf van heffing het normale tarief van 21 %.

Lees meer...
 

Europese Commissie vraagt België de discriminerende belastingheffing van inkomende dividenden en buitenlandse beleggingsfondsen te wijzigen

De Europese Commissie heeft België twee met redenen omklede adviezen toegezonden wegens discriminerende belastingheffing van inkomende dividenden en buitenlandse beleggingsfondsen.

Het eerste advies betreft Belgische wetgeving met betrekking tot bepaalde inkomende dividenden die worden uitgekeerd aan natuurlijke personen. Krachtens die wetgeving betalen inwoners van België een belasting van 15% op dividenden die hen worden uitgekeerd door een Belgische vennootschap die in meerderheid wordt gehouden door natuurlijke personen of waarvan een deel van het kapitaal is ingebracht door een in België gevestigde privak. Dividenden die worden uitgekeerd door vergelijkbare vennootschappen die in een ander land van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, worden daarentegen belast naar een tarief van 25%. De Commissie is van oordeel dat de Belgische bepalingen discriminerend zijn en een belemmering vormen voor het vrije verkeer van kapitaal en de vrijheid van vestiging.

Lees meer...
 

Europese Commissie daagt België voor het Hof wegens discriminatie buitenlandse banken

Vrijstelling van belastingen op rente in België

De Commissie heeft besloten België voor het Europees Hof van Justitie te brengen in verband met maatregelen op grond waarvan belastingvrijstelling wordt verleend op rente die door in België gevestigde banken is uitgekeerd, maar niet op rente die door in het buitenland gevestigde banken is uitgekeerd.

Lees meer...
 

CVA geeft eindelijk toelichting op nieuwe Europese socialezekerheidsverordeningen

Vanmiddag heeft de Commissie Verzekeringsaangelegenheden (CVA) haar lang verwachte toelichting op de op 1 mei van kracht wordende Verordening 883/2004 en Verordening 987/2009 gepubliceerd. De toelichtingen samen bevatten ruim 400 bladzijden tekst (waarvan ongeveer de helft echt toelichtend is).

Lees meer...
 

Europese Commissie vraagt België en Nederland om discriminerende bepalingen te wijzigen

De Europese Commissie heeft België en Nederland verzocht om een aantal bepalingen op het gebied van de directe belastingen te wijzigen omdat zij onevenredig en/of discriminerend zijn en een inbreuk vormen op de fundamentele vrijheden van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Dit gebeurde in de vorm van met redenen omklede adviezen, de tweede stap in de inbreukprocedure (artikel 258 VWEU). Als de betrokken lidstaten binnen de twee maanden geen gevolg geven aan het advies dat de Commissie tot hen heeft gericht, kan deze de zaak voor het Hof van Justitie brengen.

Lees meer...
 

Europese Commissie vraagt België en Nederland om restrictieve exitheffing voor ondernemingen te wijzigen

De Europese Commissie heeft België, Denemarken en Nederland officieel verzocht om wijziging van bepalingen in hun belastingwetgeving die een onmiddellijke exitheffing opleggen aan ondernemingen die hun zetel of activa naar een andere lidstaat verplaatsen. Volgens haar zijn deze bepalingen onverenigbaar met de vrijheid van vestiging die is gewaarborgd bij artikel 49 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Lees meer...
 
Pagina 2 van 3

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 5 gasten online