You are here: Home nieuws

NeBelEx

.

Meest gelezen

Nieuws

krant-bril.jpgIn België wonende AOW-ers krijgen nabetaling "MKOB"

Nederland zal AOW-ers de eerder niet toegekende 'Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen' gaan nabetalen! De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft dit, op 24 mei 2013, in een brief aan de Tweede Kamer.Te langen leste is ook de minister overtuigd geraakt dat de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) een socialezekerheidsmaatregel is en toch geen fiscale regeling. Met terugwerkende kracht (tot maximaal 1 juni 2011) zal SVB (bruto) nabetalen:

  • € 33,09 per persoon per maand over 2011 en 2012, 
  • € 28,14 per persoon per maand over 2013, en
  • wettelijke rente.

Klik voor achtergrondinformatie hier.

 

Europese Commissie verzoekt België om bepaalde inkomsten uit buitenlandse aandelen niet langer ongelijk te behandelen

De Commissie heeft België formeel verzocht om wijziging van de discriminatoir geachte wettelijke bepalingen inzake de belastingheffing op dividenden. In België geldt voor dividenden van beursgenoteerde aandelen een verlaagd tarief van de roerende voorheffing. Zijn de betrokken aandelen evenwel aan een buitenlandse beurs genoteerd, dan kunnen enkel de dividenden van na 1 januari 1994 uitgegeven aandelen voor het verlaagde tarief in aanmerking komen. Deze beperking geldt niet voor dividenden van in België beursgenoteerde aandelen.Verder is de eerste schijf van dividenden of interesten uitgekeerd door in België erkende coöperatieve vennootschappen of vennootschappen met een sociaal oogmerk vrijgesteld van de belasting op inkomsten van roerende kapitalen. Daarentegen bestaat er geen vrijstelling voor de eerste schijf van door een vergelijkbare buitenlandse vennootschap (coöperatief of met een sociaal oogmerk) uitgekeerde dividenden of interesten.

Lees meer...
 

Europese Commissie verzoekt België om herziening van de belastingheffing op de betaalde interesten

De Commissie heeft België formeel verzocht om wijziging van de discriminatoir geachte bepalingen inzake de belastingheffing op betaalde interesten.De Belgische wetgeving onderwerpt interesten die worden uitbetaald aan buitenlandse investeringsmaatschappijen aan een onroerende voorheffing. De discriminatie betreft dan ook de belastingheffing op interesten uit effecten die in bewaring zijn gegeven of zijn ingeschreven op een rekening bij een financiële instelling buiten België.

Lees meer...
 

Europese Commissie daagt Nederland voor het Hof wegens discriminatie van gepensioneerden in het buitenland

De Europese Commissie daagt Nederland voor het Hof van Justitie van de EU, omdat het geen nationale maatregelen heeft meegedeeld om een eind te maken aan de discriminatie van in het buitenland wonende gepensioneerden in verband met de "koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen". De Nederlandse wetgeving bevat een discriminerende voorwaarde voor de verstrekking van deze tegemoetkoming.In een Nederlandse wet, die op 1 juni 2011 in werking is getreden, is deze tegemoetkoming voorbehouden aan 65-plussers die kunnen aantonen dat ten minste 90% van hun wereldinkomen belastbaar is in Nederland. Dat betekent dat mensen die niet in Nederland wonen, in de praktijk niet voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen. De Commissie heeft hierover een groot aantal klachten van burgers ontvangen. 

Lees meer...
 

Europa verzoekt België zijn belastingheffing op onroerende inkomsten uit buitenlandse bron te herzien


De Europese Commissie heeft België formeel verzocht de manier te herzien waarop het land belasting heft over bepaalde onroerende inkomsten waarvan de bron zich buiten België bevindt.

De Belgische belastingwetgeving maakt onderscheid in de manier waarop de inkomsten van onroerende goederen moeten worden geschat. De inkomsten uit buitenlandse bron die in aanmerking komen voor belastingdoeleinden worden geschat op ongeveer 50% van hun marktwaarde, terwijl de inkomsten uit binnenlandse bron worden geschat volgens een andere methode met als resultaat een lagere waarde die ongeveer 20 tot 25% van de marktwaarde bedraagt. De Commissie acht deze handelswijze discriminerend en in strijd met de Europese wetgeving (artikel 63 VWEU). Deze wetgeving verbiedt in beginsel alle beperkingen van het kapitaalverkeer tussen lidstaten onderling en tussen lidstaten en derde landen.

Lees meer...
 

Europese Commissie vraagt België om aanpassing regels notionele interestaftrek

De Europese Commissie heeft België officieel verzocht zijn wetgeving aangaande de notionele interestaftrek aan te passen. De huidige Belgische voorschriften voorzien in een notionele interestaftrek voor Belgische onroerende goederen en vaste inrichtingen, terwijl er geen aftrek wordt verleend aan onroerende goederen en vaste inrichtingen in het buitenland.

Lees meer...
 

'Europa' vraagt Nederland om discriminerende regels fiscale eenheid te wijzigen

De Europese Commissie heeft Nederland officieel verzocht om zijn regime voor de fiscale eenheid (dat betrekking heeft op de berekening van de vennootschapsbelasting van een groep ondernemingen op geconsolideerde basis) te wijzigen. Volgens de huidige Nederlandse belastingwetgeving kunnen twee Nederlandse zusterbedrijven van eenzelfde buitenlandse moeder­maatschappij samen geen fiscale eenheid vormen. In de praktijk betekent dit dat bedrijven waarvan de moedermaatschappij zich in een andere lidstaat bevindt, geen gebruik kunnen maken van het regime van de fiscale eenheid, wat in strijd is met de EU-regels. Onder het regime van de fiscale eenheid kunnen bedrijven één belastingaangifte indienen voor een groep van ondernemingen, wat de naleving van de fiscale voorschriften vergemakkelijkt en de mogelijkheid biedt om winsten en verliezen te verrekenen.

Lees meer...
 

Geen onbelast loon uit Nederland wegens in België geheven Aanvullende gemeentebelasting

Een inwoonster van België meende in Nederland geen loon- en inkomstenbelasting te hoeven betalen over haar Nederlands loon. Reden hiervoor was dat zij in België ook een inkomstenbelasting moest betalen: de Aanvullende gemeentebelasting. Door de werking van de Nederlandse Wet op de loonbelasting (artikel 2 lid 5) zou zij dan in Nederland niet langer belastingplichtig zijn.

Rechtbank Breda was het hier niet mee eens. Weliswaar bevestigde de rechtbank dat de Belgische Aanvullende gemeentebelasting een ‘belasting naar het inkomen’ is. Maar omdat deze belasting niet wordt geheven door of vanwege de Belgische staat is geen sprake van dubbele belasting.

Lees meer...
 

Geen Nederlandse premieheffing (PVV) over Belgisch overlevingspensioen

Een in Nederland wonende weduwe ontvangt zowel een Nederlandse als een Belgische socialezekerheidsuitkering wegens het overlijden van haar man (grensarbeider). Van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ontvangt zij een ANW-uitkering en van de Belgische Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) een overlevingspensioen. In België wordt van haar overlevingspensioen een 'solidariteitsbijdrage' ingehouden. Deze wettelijk verplichte bijdrage bedroeg in 2003 nihil en in 2004 € 35. Vervolgens vroeg zij zich af of ze dan ook nog eens in Nederland premies volksverzekeringen (PVV) moest betalen.

De Hoge Raad oordeelt dat zij géén PVV meer in Nederland hoeft te betalen. Het feit dat haar Belgisch overlevingpensioen in België is onderworpen aan een wettelijk verplichte premieheffing maakt dat dat inkomensbestanddeel niet nogmaals in Nederland aan premieheffing is onderworpen. Zo staat het in de wet, dus het zij zo.... De in België betaalde € 35 bespaart de weduwe in Nederland € 6.179.

Lees meer...
 

Europese Commissie verzoekt België formeel om wijziging van bepalingen betreffende belasting van meerwaarden

De Europese Commissie heeft België formeel verzocht om de nationale bepalingen betreffende de belasting van meerwaarden te wijzigen omdat zij discriminerend zijn voor vaste activa buiten België en zo een inbreuk vormen op de fundamentele internemarktregels van de EU (vrijheid van vestiging, vrij verrichten van diensten en vrij verkeer van kapitaal). De Commissie deed haar verzoek in de vorm van een met redenen omkleed advies (de tweede stap in de EU-inbreukprocedure). Als zij binnen de twee maanden geen bevredigend antwoord ontvangt, kan de Commissie België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen.

Lees meer...
 

Europese Commissie daagt België voor Hof wegens discriminerende belasting van buitenlandse beleggingsfondsen

De Europese Commissie heeft besloten om België voor het Hof van Justitie van de Europese Unie te brengen wegens de discriminerende belasting van buitenlandse beleggingsfondsen. Deze discriminatie vormt een inbreuk op de internemarktregels van de EU betreffende het vrije verkeer van kapitaal en de vrijheid van vestiging. Belgische beleggingsfondsen betalen immers geen belasting op hun Belgische rente- en dividendinkomsten terwijl hun buitenlandse tegenhangers wel worden belast.

Lees meer...
 
Meer artikelen...
Pagina 1 van 3

Laatste nieuws

Wie is online

We hebben 20 gasten online